Logo hier invoegen

Wilt u meer weten over de e-Learningmodule Solvency II neem dan contact op met:

Ster Hutten: ster.hutten@uplearning.nl of
+31 (0) 6 5186 1149

Laszlo Nagy: laszlo.nagy@improven.nl of +31 (0) 6 5336 1111

Achtergrond

 

Solvency II, de kans om waarde te creëren.

De klant, polishouder centraal. Dit is het uitgangspunt bij de invoering van Solvency II.
Solvency II staat voor de nieuwe Europese regelgeving inzake solvabiliteitseisen voor (her)verzekeraars die naar verwachting 1 januari 2016 van kracht wordt.

De Europese Unie heeft besloten om Solvency II in te voeren. Solvency II geldt dan ook voor alle Europese verzekeraars. Solvency II moet leiden tot een meer risicogericht solvabiliteitsregime, waarin goed risicobeheer door verzekeraars gestimuleerd wordt, teneinde de polishouder beter te beschermen. De Solvency II regelgeving bestaat uit drie pilaren:

Pilaar 1
Pilaar 1 van Solvency II geeft de grondslagen voor het berekenen van het aan te houden risicokapitaal. Uitkomst van pilaar 1 is een berekende kapitaalseis (de Solvency Capital Requirement) op basis van het risicoprofiel van de organisatie.

Pilaar 2
Pilaar 2 van Solvency II geeft de eisen aan waaraan verzekeraars moeten voldoen bij het inrichten van de organisatie. Uitkomst van pilaar 2 is een organisatie waarin de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor een ieder duidelijk zijn. De inrichting van de organisatie dient volledig te zijn gedocumenteerd.

Pilaar 3
Pilaar 3 van Solvency II geeft de eisen aan waaraan verzekeraars moeten voldoen bij het rapporteren over de organisatie aan de toezichthouder en publiek. Uitkomst van pilaar 3 zijn een jaarlijkse rapportage aan de toezichthouder en een jaarlijkse rapportage aan het publiek.

Solvency I ½
Per 1 januari 2014 is reeds een aantal onderdelen van Solvency II ingevoerd. Dit betekent onder andere dat verzekeraars de governance ingericht moeten hebben, een eigen risicobeoordeling moeten maken, een solvabiliteitscriterium moeten bepalen en informatie aan de toezichthouder moeten aanleveren. Deze wijziging wordt in de markt ook wel Solvency I ½ genoemd. Solvency I ½ wordt ook opgenomen in de Wet financieel toezicht (Wft) en is daarmee van kracht voor alle verzekeraars in Nederland. De invoering van Solvency I ½ geldt daarnaast voor alle Europese verzekeraars.